REZERVACE
+420 777 502 116
Dodržujeme veškerá COVID pravidla.
O víkendu 15. – 16.12.2022 vaříme po celý den.
Od pondělí 22. listopadu 2021 bude nově platit, že ke vstupu do naši restaurace a sportovního areálu je potřeba mít platné potvrzení o očkování nebo prodělaném covidu.
PROVOZNÍ ŘÁD
NAVIGAČNÍ CESTA » HOME PAGE » PROVOZNÍ ŘÁD
Provozní řád relaxačního centra
Tennis Hill Havířov
Každý návštěvník relaxačního centra je povinen se seznámit s provozní řádem relaxačního centra a po celou dobu návštěvy ho řádně dodržovat. Dále je povinen respektovat a řídit se upozorněními a pokyny zaměstnanců relaxačního centra. Vstupem do relaxačního centra se návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením provozního řádu a pokynům zaměstnancům relaxačního centra. V případě nedodržení provozního řádu či neuposlechnutí pokynů zaměstnanců relaxačního centra může být návštěvník z relaxačního centra vykázán bez možnosti návratu ceny vstupného. Při neuposlechnutí výzvy k odchodu bude návštěvník vykázán za pomoci Městské policie či Policie ČR.
1. Návštěvníkům je umožněno zdarma parkovat se svým dopravním prostředkem na nehlídaném parkovišti před relaxačním centrem . Provozovatel relaxačního centra za případnou škodu na dopravním prostředku neodpovídá.
2. Vstup návštěvníkům do příslušných prostor relaxačního centra je povolen pouze v otevírací době po zaplacení vstupného. Při zakoupení vstupenky si každý návštěvník řádně zkontroluje vrácené peníze – na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Návštěvníci jsou oprávněni zdržovat se v prostorech relaxačního studia pouze v otevírací době.
3. Za ztrátu cenných předmětů provozovatel relaxačního studia nezodpovídá.
4. Před vstupem do sauny se návštěvníci vyzují a svou obuv uloží na místo k tomu určeném, která je k dispozici v každé skříni.
5. Návštěvník si vybere skříňku, vysvlékne se, uloží do ní své věci a skříňku zavře.
Následně odchází do prostoru sauny.
6. V prostorech sprch a koupelny je povoleno provádět pouze nezbytnou osobní hygienu.
Je zde přísně zakázáno se holit, provádět manikuru, pedikuru apod.
7. Návštěvníci jsou povinni využívat relaxační centrum pouze k účelům tomu určených a dodržovat obecné zásady bezpečnosti tak, aby nebyla návštěvníkům relaxačního centra ani provozovateli centra způsobena škoda na zdraví či majetku.
8. Zjistí-li návštěvník jakoukoli závadu v prostorách relaxačního centra, je povinnen tuto závadu oznámit na recepci relaxačního studia. Jestliže závadu způsobil on sám, je povinnen vzniklou škodu na místě uhradit, není-li sjednáno jinak.
9. Provozovatel relaxačního centra nebo jeho pracovníci jsou oprávněni odmítnout vstup do svých prostorů návštěvníkovi, který již v minulosti porušil návštěvní řád.
10. Provozovatel relaxačního centra je oprávněn kdykoli změnit otevírací dobu, ceníky i výše sankcí, dále kdykoli uzavřít celý areál relaxačního centra či jen některou jeho část.
11. Připomínky k provozu relaxačního centra mohou návštěvníci sdělit osobně na recepci nebo případně využít elektronickou formu komunikace.
Odpovědnost za škodu na majetku či zdraví návštěvníka
Místy určenými k odkládání věcí jsou pouze skříňky v šatně. Každý návštěvník je odpovědný za řádné uložení svých věcí do skříňky. Za ztrátu/odcizení či poškození věcí provozovatel relaxačního centra nenese žádnou odpovědnost. Každý návštěvník je povinen řádně si hlídat své věci po celou dobu návštěvy. Každý návštěvník je povinen se v prostorech relaxačního centra chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožující bezpečnost svou i třetích osob. Návštěvník bere na vědomí, že relaxační aktivity provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a že provozovatel relaxačního centra nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastním jednáním, nedodržováním provozního řádu či neuposlechnutím pokynů zaměstnanců. Provozovatel relaxačního centra všem návštěvníkům před prováděním relaxačních aktivit doporučuje zvážit jejich vhodnost na zdraví, příp. tuto aktivitu konzultovat s lékařem.
Děti mladší 15 let mohou do prostor relaxačního centra vstoupit pouze za doprovodu osoby starší 18 let; tato osoba je povinna dbát na bezpečnost doprovázené osoby a po celou dobu návštěvy relaxačního centra je za tuto osobu odpovědná. Za případné zranění dítěte nenese provozovatel relaxačního centra odpovědnost.
Odpovědnost za škodu na majetku provozovatele relaxačního centra
Návštěvník odpovídá za škodu na majetku relaxačního centra způsobenou svým úmyslným či nedbalostním jednáním/opomenutím a je tuto škodu povinen relaxačnímu centru bez zbytečného odkladu nahradit.
Každá škoda na majetku či zdraví bude provozovatelem relaxačního centra řádně vyšetřena, zaprotokolována a vyčíslena. Dále bude přivolána Městská policie či Policie ČR a příp. záchranná služba.
Ve všech prostorách relaxačního centra je přísně zakázáno
hlučet, chovat se způsobem obtěžujícím ostatní návštěvníky
konzumovat potraviny, kouřit s výjimkou prostor k tomu určených
jakkoli tyto prostory znečišťovat
plýtvat vodou a energiemi
úmyslně ničit majetek
zdržovat se v prostorách relaxačního centra mimo provozní dobu
vstup se zvířaty
provozovat komerční činnost bez předchozího písemného souhlasu provozovatele relaxačního centra
manipulovat se zařízeními mimo oprávněné osoby (topení, elektroinstalace, saunových kamen apod.)
křičet, běhat, pískat, bezdůvodně volat o pomoc, úmyslně stříkat a obtěžovat ostatní návštěvníky nebo jakkoliv ohrožovat provoz
praní prádla a jiných věcí
Zákaz vstupu do prostorů relaxačního centra
Do prostorů relaxačního centra nemají přístup návštěvníci s onemocněními, kterými by mohli nakazit a poškodit další návštěvníky, tj.osoby zavšivené, s kožními vyrážkami, bradavicemi, infekčními chorobami a záněty, hnisavými a otevřenými ranami, bacilonosiči.
Dále pak osoby nacházející se v karanténě a osoby, u nichž se v domácnosti či okolí vyskytla infekce či přenosná choroba.
Pokyny pro uživatele sauny
1. Před vstupem do sauny je každý návštěvník povinen se osprchovat teplou vodou.
2. V sauně doporučujeme sedat si na vlastním či zapůjčeném ručníku/prostěradle.
3. Doporučená délka pobytu v sauně je 7 – 15 minut a maximálně 3 cykly po sobě.
4. Pobyt v sauně se řídí pocity, návštěvník by se měl cítit dobře.
5. Po každém cyklu je návštěvník povinen se osprchovat.
6. Osoby trpící vysokým krevním tlakem a onemocněním kardiovaskulárním systému by měly pobyt v sauně konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.
7. Přístup do sauny řídí provozovatel dle kapacity potírny.
Všeobecné bezpečnostní předpisy
Důležitá telefonní čísla:
První pomoc 155
Hasiči 150
Policie 158
Lékárnička zajištěna u obsluhy.